All for Joomla All for Webmasters

Anaerobni biološki prečistači za tretman sanitarno fekalne otpadne vode

Firma IBIS je prepoznala ekonomski i ekološki potencijal anaerobne biološke obrade otpadnih voda. Ova tehnologija se sve donedavno koristila tek kao ispomoć aerobne obrade otpadnih voda visokog nivoa opterećenja u cilju smanjenja produkcije aktivnog mulja, kao i problema daljnjeg zbrinjavanja mulja sa svim negativnim posljedicama koje aktivni mulj ima na okoliš.

Tehnološko rješenje koje koristimo je prepoznato od brojnih korisnika, koji sve više insistiraju na projektovanju upravo anaerobnih prečistača.

Ove 2018. godine s proljeća se očekuje početak gradnje anaerobnog komunalnog prečistača u općini Srebrenik, koja je među prvima prepoznala vrijednosti tehnološkog rješenja. Tehničko rješenje omogućuje da se znatan dio radova, više od 80% realizuje od strane domaćih firmi i na taj način aktiviraju domaći potencijali u rješavanju ove problematike.

URAĐENI PROJEKTI ANAEROBNIH BIOLOŠKIH UREĐAJA

R.b. Projekat Investitor Godina
1. Glavni- Anaerobni biološki uređaj-proizvodnja mliječnih proizvoda i prerada povrća 2×150 ES Poljorad d.o.o. Travnik 2013.
2. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za farmu muznih krava sa pratećim sadržajima,općina Visoko-500ES Lemeš Abdulah 2013.
3. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman otpadnih voda za klaonicu sa preradom mesa P+1 i depo stoge-1000 ES “AE-trgovina na veliko i malo export-import” d.o.o. Sarajevo 2014.
4. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za poslovni objekat za lakiranje aluminijskih felgi,općina Jajce-500 ES “Jajace Alloy Wheels” d.o.o. Jajce 2015.
5. Glavni projekat biološkog uređaja za poslovni kompleks kamenolom “BBM-Vareš” za ispuštanje sanitarno-fekalnih voda iz upravne zgrade na lokalitetu eksploatacije tehničkog kamena “Kota”,općina Vareš-100 ES “BBM-Vareš” d.o.o. Vareš 2016.
6. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman tehnoloških otpadnih voda od praonice čeličnih konstrukcija u okviru proizvodno skladišnog objekta-lakirnica “ADK” d.o.o. Novi Travnik 2016.
7. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za farmu koza,općina Zavidovići-100 ES Imamović Armin 2016.
8. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman fekalnih i tehnoloških otpadnih voda za klaonicu za preživare sa depoom za stoku i preradu mesa “Pod +P+1”,Grad Zenica-500 ES Pašalić Amir 2016/2017
9. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman tehnoloških otpadnih voda za vinariju u naselju Lupoglav na parcelama označenim kao k.č. 196/9,72/91 i 196/11 K.O. Lupoglav,općina Žepče-1000 ES “Povratak” d.o.o. Žepče 2016.
10. Glavni i idejni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman fekalnih otpadnih voda za naselje Brezje,općina Srebrenik 1000/4500 ES Općina Srebrenik 2016.
11. Glavni projekat uređaja za tretman jamskih otpadnih voda i voda od separacije uglja opterećenih česticama ugljene prašine za kompleks rudnika mrkog uglja “Breza” u Brezi-jame “Sretno” i pogon “Prerade uglja”, općina Breza (Inovativno rješenje) JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU Breza d.o.o. Breza 2016.
12. Glavni projekat anaerobnog biološkog uređaja za tretman otpadnih voda za naselje Malo Čajno, općina Visoko-200 ES Općina Visoko 2016.
13. Anaerobni biološki uređaj za tretman otpadnih voda za naselje Tutnjevac-Špionica-općina Srebrenik-1000 ES (studije, idejni, glavni  projekat) Općina Srebrenik

2017.

14. Studija, Idejni projekat i glavni projekat – Anaerobni biološki uređaj za tretman otpadnih voda za naselja Duboki potok, Bjelave i Ljenobud-općina Srebrenik-2000/6000 ES Općina Srebrenik 2017./

2018.

15. Anaerobni biološki uređaj za tretman fekalnih otpadnih voda za Poslovnu zonu Sadnice-općina Banovići-1500 ES Općina Banovići 2017.
16. Anaerobni biološki uređaj za tretman otpadnih voda za stambeno naselje- Gornja Zimča-općina Visoko-100 ES “AQAR” d.o.o. Visoko 2017.
17. Anaerobni biološki uređaj za tretman otpadnih voda MZ Kosova,općina Maglaj – 3000 ES-prijedlog uređaja MZ Kosova,Općina Maglaj 2017.
18. Anaerobni uređaj za tretman otpadnih voda MZ Međiđa,općina Gradačac – 2000 ES Općina Gradačac 2017.
19. Anaerobni uređaj za tretman fekalnih otpadnih voda za dio naselja Duboki Potok, faza II – 150 ES Općina Srebrenik 2018.